Skolēnu līdzpārvaldes nolikums

Skolēnu padomes nolikums

I. Vispārīgie jautājumi

 1. Liepājas 8. vidusskolas Skolēnu padome (turpmāk tekstā – Skolēnu padome) ir neatkarīga, demokrātiska un sabiedriska organizācija. Skolēnu padome līdzdarbojas Liepājas 8. vidusskolas (turpmāk tekstā – skolas) darba organizēšanā.
 2. Skolēnu padomi veido skolēni, lai pārstāvētu un aizstāvētu skolēnu intereses, sekmētu skolas sabiedriskās dzīves veidošanos.
 3. Skolēnu padome savā darbībā ievēro Skolēnu padomes nolikumu, skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus.
 4. Skolēnu padomei var būt sava atribūtika un simbolika.
 5. Skolēnu padomei ir ieteikuma tiesības skolas administrācijai.

II. Skolēnu padomes darbības mērķi un galvenie uzdevumi

 1. Skolēnu padomes mērķis ir panākt skolēnu un skolas administrācijas interešu saskaņošanu un skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā un sabiedriskā darba organizēšanā atbilstīgo iemaņu un prasmju apgūšanā.
 2. Skolēnu padomes galvenie uzdevumi:
  2.1. sadarboties ar skolas administrāciju un pedagogiem;
  2.2. pārstāvēt skolēnu intereses sarunās ar skolas administrāciju un pedagogiem;
  2.3. iesaistīties mācību un sadzīves apstākļu uzlabošanā;
  2.4. risināt sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus;
  2.5. apkopot skolēnu priekšlikumus un tos īstenot sabiedriskās dzīves uzlabošanā;
  2.6. sadarboties ar citu izglītības iestāžu skolēnu padomēm (pieredzes apmaiņā).

III. Skolēnu padomes izveide un vēlēšanas

 1. Skolēnu padomes vēlēšanu kārtību un skolēnu tiesības piedalīties vēlēšanās nosaka Skolēnu padomes nolikums.
 2. Skolā var tikt ievēlēta tikai viena Skolēnu padome.
 3. Par Skolēnu padomes locekļiem var kļūt:
  3.1. 7. – 12. klases skolēni, kas demokrātiskā ceļā tiek izvirzīti no savas klases;
  3.2. paši izsaka vēlēšanos darboties.
 4. Skolēnu padomi ievēl uz vienu gadu.
 5. Skolēnu padomes locekļi aizklāti no sava vidus ievāl prezidentu, kurš vada, koordinē un pārstāv Skolēnu padomi.
 6. Par Skolēnu padomes prezidenta vietnieku kļūst skolēns, kurš ieguvis otru lielāko balsu skaitu. Prezidenta vietnieks vajadzības gadījumā aizstāj Skolēnu padomes prezidentu.
 7. Skolēnu padomē ievēlētais skolēns beidz savu darbību Skolēnu padomē:
  7.1. pārtraucot mācīties izglītības iestādē;
  7.2. rakstiski izsakot vēlēšanos izstāties no Skolēnu padomes.
 8. Skolēnu var izslēgt no Skolēnu padomes, ja to ierosina vismaz 6 Skolēnu padomes locekļi, skolēns ir pārkāpis savas skolas iekšējās kārtības noteikumus, nav pildījis savus pienākumus godprātīgi, neapmeklē Skolēnu padomes sanāksmes.

IV. Skolēnu padomes sastāvs un darbības organizācija

 1. Skolēnu padomē ir ne mazāk 15 skolēni:
  1.1. Skolēnu padomes prezidents;
  1.2. Skolēnu padomes prezidenta vietnieks;
  1.3. Skolēnu padomes sekretārs;
  1.4. Skolēnu padomes locekļi, kas izvietojušies dažādās darba grupās.
 2. Skolēnu padomes sēdes notiek divas reizi nedēļā.
 3. Skolēnu padomes sēdes vada Skolēnu padomes prezidents, viņa prombūtnes laikā to dara Skolēnu padomes prezidenta vietnieks.
 4. Skolēnu padomes sēdes ir atklātas, tās tiek protokolētas.

V. Skolēnu padomes tiesības un pienākumi

 1. Skolēnu padomei ir tiesības:
  1.1. organizēt Skolēnu padomes darbību atbilstoši skolas nolikumam un iekšējās kārtības noteikumiem;
  1.2. iesniegt priekšlikumus skolas administrācijai sabiedriskās un saimnieciskās dzīves uzlabošanai;
  1.3. piedalīties skolas ārpusstundu darba plānošanā;
  1.4. iesniegt priekšlikumus grozījumu izdarīšanai Skolēnu padomes nolikumā.
 2. Skolēnu padomes pienākumi ir:
  2.1. regulāri informēt skolēnus par Skolēnu padomē pieņemtajiem lēmumiem;
  2.2. regulāri informēt skolas administrāciju par Skolēnu padomē pieņemtajiem lēmumiem;
  2.3. atbalstīt skolas administrāciju un pedagogus skolas iekšējās kārtības noteikumu un nolikuma ievērošanas nodrošināšanā.