Audzināšanas joma

isecAUDZINĀŠANAS DARBS

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Audzināšanas darba konsultatīvo padomi ir izstrādājis “Ieteikumus Klases stundu programmas īstenošanai”. Tas ir palīgmateriāls 2016. gadā aktualizētajam un pilnveidotajam metodiskajam līdzeklim “Klases stundu programmas paraugs”.

Materiāls atrodams VISC mājas lapā http://visc.gov.lv/audzinasana/metmat.shtml

Izglītības iestāžu audzināšanas darba normatīvais regulējums valstī

Izglītības likuma 1. panta 4. punktā noteikts, ka izglītības process ietver mācību un audzināšanas darbību. Tādējādi vienlīdz svarīgi izglītības procesā skolēnam ir apgūt gan zināšanas un prasmes, gan veidot attieksmi pret sevi, līdzcilvēkiem, sabiedrību, kultūru, dabu, valsti.

Ir vēl virkne citu tiesību aktu, kuri regulē vecāku, bērnu un skolotāju pienākumus, tiesības un atbildību. Nozīmīgākie dokumenti, kas nosaka skolas un ģimenes atbildības jomas bērnu audzināšanā, ir:

 • Ministru kabineta 24.11.2009. noteikumi Nr. 1338 “Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”,http://www.likumi.lv/doc.php?id=201106
 • Ministru kabineta 01.02.2011. noteikumi Nr.89 „Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi http://www.likumi.lv/doc.php?id=225270

2015./2016. mācību gada darba plāns

2015./2016. mācību gada kalendārs

Aktuālais 2015./2016.mācību gadā

Valsts izglītības satura centrs izglītības procesa pilnveidei mācību un audzināšanas darbā vispārējā un interešu izglītībā 2015./2016.mācību gadā akcentē šādus aspektus:

 • Veicināt kompetenču attīstību, kas mūsdienu globalizācijas, informācijas tehnoloģiju attīstības un vērtību plurālisma apstākļos izglītojamajiem ļauj veiksmīgi darboties personisko un sabiedrības kopējo mērķu sasniegšanai. Īpaši aktualizējamas lasītprasme un digitālā kompetence, medijpratība un drošumspējas stiprināšana.
 • Veicināt iekļaujošās izglītības principu īstenošanu kā formālajā, tā neformālajā izglītībā.
 • Stiprināt izglītojamo patriotismu un valstiskās identitātes apziņu, kopt skolas un vietējās kopienas tradīcijas un iesaistīties valstiski nozīmīgos notikumos, aktivitātēs. Īpaši aktualizējama 1991.gada barikāžu atceres 25.gadadiena un 2016.gadā uzsākt mērķtiecīgu gatavošanos Latvijas simtgadei, apzinot ieceres un plānojot aktivitātes ilgtermiņā (2017.-2021.gadam);
 • Pilnveidot izglītojamo līderības prasmes un skolēnu pašpārvaldes darbību, radot iespējas līdzdalībai izglītības procesa un izglītības iestādes vides veidošanā, lēmumu pieņemšanā.
 • Attīstīt izglītojamo pilsonisko atbildību ģimenes, izglītības iestāžu, vietējās kopienas līmenī un izpratni par valsts un sabiedrības drošību:
  • saskarsmes un savstarpējo attiecību kultūras aktualizēšana;
  • Latvijas Republikas likumdošanā noteikto pienākumu ievērošana atbilstoši vecumam;
  • apkārtējās vides sakopšana un saglabāšana, resursu jēgpilna izmantošana;
  • cilvēkdrošība.
 • Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties interešu izglītības programmās, domājot par:
  • kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un Dziesmu un deju svētku tradīcijas nepārtrauktības nodrošināšanu;
  • karjeras vadības un darba prasmju attīstīšanu;
  • saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu un sociālo aktivitāti;
  • preventīvo darbu atkarību mazināšanai.
 • Aktualizēt klases audzinātāja stundu programmas paraugu.
 • Īstenot diagnosticējošo darbu par ceļu satiksmes noteikumiem 4. un 8.klasē.