Sociālais pedagogs

SokolovskaSkolas sociālais pedagogs – Santa Konstantinova

Pieņemšanas laiks katru darba dienu: 9.00-16.00, pagrabstāvā  P2 kabinetā.

E-pasts: santa.sokolovska@inbox.lv

Sociālais pedagogs: palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada traucējumus mācību procesā un savstarpējās attiecībās.

Skolas sociālais pedagogs:

 • uzklausa;
 • informē;
 • konsultē;
 • sniedz atbalstu;
 • izvērtē problēmu un palīdz to risināt;
 • novēro;
 • palīdz risināt konfliktsituācijas;
 • pēta skolas vidi;
 • sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējas sadarbības iespējas;
 • pēta un izzina skolēna vai klases problēmu cēloņus;
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem;
 • visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Sociālais pedagogs sadarbojās ar:

 • skolas administrāciju;
 • skolas psihologu;
 • klašu audzinātājiem;
 • mācību priekšmetu skolotājiem;
 • medicīnas personālu;
 • nepieciešamības gadījumā ar citiem speciālistiem skolā vai ārpus tās; vada  atbalsta komandas nodarbības.