Izglītības iestādes normatīvie dokumenti

<< Pašnovērtējuma ziņojums 2017

<< Amatpersonu atalgojumi 2017.gada decembrī

<< Interneta mājas lapas izveides, uzturēšanas un informācijas aktualizēšanas kārtība

<< Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

 DOKUMENTI, KAS SAISTĪTI AR DROŠĪBU

<< SKOLAS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

<< Izglītojamo drošības noteikumi:

<< Sporta zāles iekšējie noteikumi